modderkolk wijchen mailinfo@modderkolk.nl modderkolk wijchen telefoon024 – 648 64 00 Inloggen
Modderkolk techniek wijchen

Inspecties

Natuurlijk. Een periodieke inspectie voer je uit om te voldoen aan Arbeidsomstandighedenbesluit.

Maar daarnaast kunt u met deze inspecties ook de performance van uw organisatie verbeteren, zeker als ze onderdeel zijn van een bredere risico inventarisatie.

Modderkolk is een erkend inspectiebedrijf. Wij kunnen een op maat gemaakt inspectieplan voor u opstellen, nadat we de risico’s ter plaatse hebben geïnventariseerd. Bij het opstellen van het inspectieplan staan we ook stil bij de opleidingen en instructie van uw technisch personeel, de invulling van de installatieverantwoordelijkheidstaken en het bijbehorende aanwijsbeleid binnen de organisatie.

NEN 1010, NEN3140 en thermografische inspecties

Er moet periodiek gecontroleerd worden of de op de arbeidsplaats aanwezige voorzieningen ter bescherming van de werknemers en de genomen maatregelen nog adequaat functioneren. Modderkolk kan u hierbij helpen! Naast de NEN 1010 en de NEN 3140 inspecties bieden wij bijbehorende aanvullende diensten aan die we tegelijkertijd met de inspectie of jaarlijks voor u zouden kunnen verzorgen, zoals thermografische inspecties.

SCIOS scope 8 en 9

Als gecertificeerd bedrijf conform SCIOS deelregelingen scope 8, 9 en 10 met daar bijhorende gediplomeerde inspecteurs, ondersteunen wij u bij het minimaliseren van de (brand)risico’s en het aantoonbaar maken dat u als werkgever aan de wettelijke zorgplicht voldoet. Dit doen wij met behulp van het digitale inspectieprogramma “Inspectora”.

De inspectie aan elektrische installaties en machines geschiedt conform NEN 3140 onder de kwaliteitsborgingssysteem SCIOS deelregeling scope 8. De inspectie van elektrische arbeidsmiddelen vallen onder dezelfde norm, onder SCIOS deelregeling scope 9.

Daarnaast is brand een groot gevaar voor mens, dier en milieu en kan leiden tot grote economische schade. Om de kans op brandschades in het elektrische materieel zo klein mogelijk te houden, is het noodzakelijk om periodiek te inspecteren of het elektrisch materieel nog voldoende brandveilig is. Onder elektrisch materieel wordt verstaan: alles wat op elektriciteit werkt. Een brand met een elektrische oorzaak beperkt zich niet alleen tot de elektrische installatie, maar ook elektrisch apparaat of elektrische uitrusting van een machine.

SCIOS scope 10

Naast de eis van een veilige werkplek uit het Arbeidsomstandighedenbesluit, schrijven verzekeringsmaatschappijen vanaf 01 januari 2019 steeds vaker in de polisvoorwaarden voor dat deze inspectie moet gebeuren conform NTA 8220. De NTA 8220 is een omschreven methode voor het beoordelen van bestaand elektrisch materieel op brandrisico’s. Als een verzekeraar het toepassen van NTA 8220 heeft voorgeschreven, kan het claimen van eventuele schade bij die verzekeraar onmogelijk worden, als NTA 8220 niet is toegepast.

Modderkolk heeft ook hiervoor gediplomeerde inspecteurs, die inspecties uitvoeren conform SCIOS deelregeling scope 10. Deze deelregeling is een hoogwaardige kwaliteitsborging van een NTA 8220 inspectie. We letten specifiek op hoe het elektrisch materieel gebruikt wordt, of het gemonteerd is zoals de montagevoorschriften voorschrijven en voeren een thermografische controle uit.

Waarom periodieke inspecties?

  • Hogere betrouwbaarheid, kwaliteit en veiligheid van uw elektrotechnische installatie
  • Veiligere werkomgeving door systematisch onderzoek naar risicofactoren
  • Vermijden van brandrisico’s veroorzaakt door elektrisch materieel
  • Erkend rapport als bewijsstuk voor verzekeraars en inspectie SZW bij een ongeval of schade
  • Realistisch beeld van de status van installaties en daarmee inzicht in toekomstige investeringen
  • Inspectieresultaten kunnen leiden tot besparingen op energieverbruik

Watermanagement

modderkolk-diensten-watermanagement

Waterschappen, gemeentes en Rijkswaterstaat worden steeds meer afgerekend op resultaat. Burgers verwachten dat u uw taken op het gebied van watermanagement op een kostenbewuste manier uitvoert. En terecht natuurlijk.

meer...

Industrie

modderkolk-diensten-industrie

De efficiency van productieprocessen kan het verschil bepalen tussen winst en verlies. Zeker in economisch zware tijden. Nederlandse industriële bedrijven steken op dit moment dan ook veel energie in het behoud van hun concurrentiepositie.

meer...

Gezondheidszorg

modderkolk-diensten-gezondheidszorg

De kwaliteit verhogen én de kosten verlagen? Veel organisaties vinden het al moeilijk om één van deze twee doelstellingen te behalen. Maar er is een sector waarin organisaties geacht worden beide te realiseren. De gezondheidszorg.

meer...

×