Stuw watermanagement Modderkolk elektrotechniek publieke sector
Modderkolk industrie Nooteboom elektromonteur elektrotechniek
industrie Modderkolk elektromonteur elektrotechniek Nooteboom

Smart Energy Grid Regio Nijmegen

29 januari 2020 -
Smart Energy Grid Regio Nijmegen

De MKB-bedrijven Modderkolk, Oostendorp, Elestor en IF Technology zijn samen met de Universiteit Twente en ARN B.V. een onderzoeksproject gestart dat zich richt op het slim koppelen van de energievraag in de regio Nijmegen en de energiebronnen op de locatie van ARN en die in de directe omgeving. Hiervoor hebben deze bedrijven zich verenigd in een consortium.

De grote uitdaging als het gaat om het volledig verduurzamen van onze energievoorziening is dat er in de tijd een onbalans bestaat tussen de energievraag en het aanbod aan duurzame energie.

Veel vormen van duurzame energie, bijvoorbeeld de energie afkomstig van zon, wind en/of het verwerken van gft tot groen gas, zijn niet afhankelijk van de energievraag, maar worden bepaald door het aanbod. Alleen als het lukt deze onbalans op te heffen zal het mogelijk zijn ons energiesysteem op basis van een groot aandeel duurzame energie stabiel te laten functioneren.

De kern van het onderzoeksproject is dat een systeem (een multi-energie smart grid) wordt ontwikkeld dat sturing geeft aan het energietransport, aan de omzetting van de ene energievorm naar een andere en aan de opslag van energie. Het smart grid dat het consortium gaat uitwerken, is gericht op zowel elektriciteit als warmte en gas (groengas, waterstof). Sturing van het systeem zal plaatsvinden op basis van huidige en toekomstige parameters zoals kosten, opbrengsten, leveringszekerheid en duurzaamheid van het energiepakket. Een dergelijk smart grid is zeer innovatief.

Het consortium is nu gestart met het ontwikkelen van een rekenmodel, waarin de vele mogelijke koppelingen en conversies tussen vraag en aanbod worden gemodelleerd en geoptimaliseerd. Het resultaat zal weer input zijn voor een vervolgproject waarin, bij gebleken haalbaarheid, een multi-energie smart energy grid-keten daadwerkelijk gebouwd en gedemonstreerd wordt.

De projectduur is circa 2,5 jaar en voor het onderzoek is Europese subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling verkregen.

Het projectconsortium bestaat uit:

Modderkolk Projects & Maintenance B.V.
Modderkolk neemt een toonaangevende positie in op het gebied van industriële (maatwerk) oplossingen en aanverwante diensten. Hun kracht zit in het kunnen adviseren, ontwerpen, leveren, installeren, automatiseren, inspecteren, onderhouden en beheren van kleine tot zeer complexe installaties voor zowel watermanagement, industrie als gezondheidszorg.

Oostendorp Apparatenbouw B.V.
Oostendorp is specialist in de engineering en constructie van hoogwaardige statische drukapparatuur, waaronder warmtewisselaars, piping en drukvaten die van belang zijn bij warmtetransport en -opslag. Door haar jarenlange ervaring heeft Oostendorp een zeer brede expertise in de fabricage van drukhoudende procesonderdelen die moeten worden ontworpen en gebouwd onder toezicht van keuringsinstanties.

Elestor B.V.
Elestor is specialist in elektriciteitsopslag in low-cost flowbatterijen. Elestor ontwikkelde een flowbatterij die elektriciteit opslaat voor een fractie van de kosten van een traditionele batterij, veilig en met een lange levensduur.  De missie van Elestor is het reduceren van de kosten van de opslag van elektriciteit. Voor de ontwikkeling van de flowbatterij gebruikt Elestor waterstof en broom als actieve materialen. Het voordeel daarvan is dat de kosten laag kunnen blijven. Daarnaast zijn waterstof en broom wereldwijd in overvloed beschikbaar.

IF Technology B.V.
IF Technology is een adviesbureau dat een essentiële bijdrage levert aan de energietransitie. IF Technology heeft zich gespecialiseerd in het ontwerpen, toepassen, realiseren en beheren van hernieuwbare oplossingen voor warmte en koude als onderdeel van energievoorzieningen. Naast de technische inhoud van projecten heeft IF Technology veel praktijkervaring opgedaan met procesmanagement bij transitieprocessen. IF zal haar praktijkervaring in dit project inbrengen en werken aan een efficiënte en duurzame koppeling tussen beschikbare bronnen en energievraag in de regio Nijmegen.

Universiteit Twente.
De Universiteit Twente werkt aan de technologieën van de toekomst in combinatie met gedrags- en maatschappijwetenschappelijk onderzoek. De kracht zit in de combinatie van excellente wetenschap, ondernemendheid (een ondernemende houding en ondernemend gedrag; belangrijke voorwaarden voor ondernemerschap) en internationale oriëntatie. De UT heeft de ambitie en de mogelijkheden om de een belangrijke bijdrage te leveren aan de komende energietransitie waarbij niet alleen aandacht is voor de wetenschappelijke en technologische aspecten maar ook voor de maatschappelijke impact.

ARN B.V. Energie en Grondstoffen. ARN B.V. in Weurt is sinds 1987 in bedrijf en is een van de weinige energie producerende bedrijven in Nederland en in de wereld die daartoe louter secundaire brandstoffen gebruiken én die die secundaire brandstoffen grotendeels zelf produceren door de opwerking van afvalstoffen. Op de locatie wordt nu al stoom, elektriciteit, warmte, groengas en (zonne-)stroom geproduceerd. Als duurzame bron van energie voor de regio streeft ARN B.V. ernaar om de vrijkomende energie nog beter te benutten in combinatie met het produceren van grondstoffen uit afval. ARN B.V. is penvoerder van het Smart Energy Grid-project namens het gehele consortium.

————————————————————————————————————————————–

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jacob Vermeulen (ARN B.V.) via het algemene telefoonnummer

024 – 371 71 71.